Privacy policy Ferme Ecavée

 

Ferme Ecavée verhuurt feestzalen voor diverse evenementen.

Onze missie is het verhuren van de locatie en dit aangepast aan de wensen van de klant.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ecavée, kunt u met ons contact opnemen via info@ecavee.be. In deze privacy policy delen wij u mee op welke manier we omgaan met uw persoonsgegevens, hoe we ze verzamelen, verwerken en voor welke doeleinden we ze gebruiken.

Door de toegang tot en het gebruik van de website en van onze diensten, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden die gelden en hierna zijn opgenomen. Ecavée stelt alles in het werk om uw privacy, alsook uw persoonsgegevens te beschermen.

WELKE GEGEVENS VERZAMELT ECAVEE?

Ecavée gebruikt uw gegevens conform de EU Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (BS 05.09.2018).

Deze privacy policy is van toepassing op de persoonsgegevens die Ecavée over u verzamelt in kader van het aanbieden van onze diensten en de gegevens die door u vrijwillig worden doorgegeven.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS:

Ecavée kan persoonsgegevens verzamelen via volgende bronnen

 • Online interactie via de contactpagina op onze website
 • Offline interacties via de medewerkers van Ecavée

PERSOONSGEGEVENS DIE U ONS VERSTREKT:

Dit zijn persoonsgegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt:

 • Informatie zoals naam, voornaam, bedrijfsnaam, adres, telefoon- of GSMnummer, emailadres, financiële gegevens zoals ondernemingsnummer, rekeningnummer, bankgegevens en facturatiegegevens.

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Ecavée verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. Ecavée kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de doeleinden hierna opgesomd:

 • Om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen vb. fiscale reglementeringen, antwoorden op een verzoek van een gemachtigde instantie.
 • Om een overeenkomst met u correct uit te voeren vb. offertes, beantwoorden van vragen, verstrekken van informatie, practische organisatie van het evenement in samenwerking met door de klant gekozen onderaannemers (traiteur, DJ, …).
 • Om elektronische communicatiegegevens te kunnen verwerken vb. bewijs van communicatie.
 • Om uw evenement correct en op maat te kunnen uitvoeren.
 • Om uw facturatie en betalingen te kunnen verwerken en opvolgen.

 

 

AAN WIE GEEFT ECAVEE PERSOONSGEGEVENS DOOR?

Voor het verwerken van de gegevens maken wij gebruik van:

 • Eigen servers en databases voor het opslaan van alle gegevens.
 • Hosting firma en designbureau voor het verzorgen van de internet omgeving.
 • Externe informatica bedrijven voor het verzorgen van de IT-infrastructuur.
 • Verbonden ondernemingen.

 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de technische en organisatorische beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Onderaannemers die de klant aanduidt om zijn/haar evenement te verzorgen, ontvangen van de klant rechtstreeks zijn/haar persoonsgegevens. Ecavée heeft met hen geen contractuele verbintenissen, noch doorgaveplicht.

Gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die in deze privacyverklaring vermeld staan.

GEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN

Gegevens die door de gebruiker aan Ecavée worden verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij een wettelijke verplichting ons dit oplegt of wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om de gegevens te verstrekken.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

 • Ecavée verzamelt uw gegevens in een beveiligde bedrijfsomgeving en zij streeft ernaar die gegevens op marktconforme wijze te beschermen tegen wijziging, verlies of onrechtmatig gebruik.
 • Onze systemen zijn enkel toegankelijk via een beveiligde verbinding.
 • Er worden geen gevoelige persoonsgegevens verwerkt en er worden slechts een zeer beperkt aantal persoonsgegevens opgevraagd en verwerkt.

 

Ecavée zorgt voor een adequate beveiliging van de opgeslagen gegevens. Indien Ecavée beroep doet op een externe partner op het vlak van informatietechnologie en de informatica infrastructuur, sluit ze met deze ondernemingen passende verwerkersovereenkomsten af, waarbij de verwerker de nodige organisatorische en technische beveiligingsvoorwaarden van Ecavée respecteert.

Ecavée treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die u haar toevertrouwt.

SOLLICITEREN BIJ ECAVEE

Inzake sollicitatieprocedure worden de ontvangen CV’s behandeld en verwerkt door onze HR-dienst, die dit in alle discretie opvolgen. Persoonsgegevens in dit kader worden slechts bewaard voor een termijn van 12 maanden.

Dit betreft gegevens zoals adres, hobby’s, werkervaring, foto, opleiding, …

Feedback omtrent deze CV’s worden enkel intern gedeeld aan betrokken medewerkers (leidinggevenden in kader van gesprek) en aan derde partijen, in het geval van interim- of selectiekantoren.

WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE LATEN GELDEN?

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Ecavée mogelijks over u in bezit heeft.
 • Recht op rechtzetting van uw persoonsgegevens (rectificatie, vervolledigen, update).
 • Recht op verzet of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door ze aan ons te melden op ons emailadres info@ecavee.be.

WIJZIGINGEN AAN DE PRIVACY POLICY

Ecavée kan te allen tijde eenzijdig en op elk moment de privacy policy wijzigen. De versie op de website www.ecavee.be is de meest recente en geldige versie. Indien u gebruik maakt van de diensten van Ecavée verklaart u zich steeds akkoord met onze privacy policy.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of een andere periode, waarbij rekening wordt gehouden met onze operationele vereisten, zoals een goed onderhoud van klantgegevens, het bevorderen van het relatiebeheer met klanten en het beantwoorden van rechtsvorderingen of regelgevingsverzoeken. De meeste informatie van onze klanten wordt bijvoorbeeld bewaard voor de duur van de contractuele relatie en na het einde van de contractuele relatie gedurende de periode die nodig is om de uitoefening van onze wettelijke rechten te garanderen of om ons te verweren tegen rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens niet langer vereist zijn zal Ecavée deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

INHOUD VAN DE WEBSITE

Alle informatie op deze website is uitsluitend informatief bedoeld. Ecavée levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren. Ecavée kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Ecavée behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen en correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Ecavée is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop de site van Ecavée. De gebruiker verklaart zich op de hoogte dat de privacy voorwaarden van andere websites kan verschillen dan deze van de site van Ecavée.

EIGENDOM

Deze website is eigendom van NV Ecavée, rue Haute 1, 7760 Molenbaix, ondernemingsnummer 0466.768.651.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van de website van Ecavée, met inbegrip van de merken, logo’s, foto’s, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ecavée of rechthoudende derden.

GESCHILLENREGELING

Geschillen die uit of met betrekking tot dit privacy beleid zouden ontstaan worden definitief beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent. U kan in geval van betwistingen ook een schriftelijke klacht indienen op het adres Ferme Ecavée, rue Haute 1, 7760 Molenbaix.

CONTACT OPNEMEN MET ECAVÉE?

Indien u vragen heeft over de Privacy Policy of over de wijze waarop Ecavée uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@ecavee.be of per post: Ecavée NV, rue Haute 1, 7760 Molenbaix.